Vedtekter for Håndballens Venner, vedtatt på stiftelsesmøtet 15.10.1988, sist endret 20.03.2022,

§ 1 Formål
Håndballens venner er en landsomfattende uavhengig interesseorganisasjon som skal arbeide for å ivareta medlemmenes interesse for mesterskap der norske lag deltar. Dette gjøres primært ved å arrangere reiser til mesterskapene. Videre skal Håndballens venner støtte aktiviteter som fremmer interessen for håndball og bidra til et positivt omdømme av idretten. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. All aktivitet skal dokumenteres og synliggjøres overfor medlemmene ved direkte kommunikasjon eller via internett og hjemmeside.

§2 Medlemskap og kontingent
Medlemskap er personlig men alle husstandsmedlemmer med samme adresse er også medlemmer. Ønsker husstandsmedlemmene stemmerett på årsmøte må de melde seg inn. Kontingenten fastsettes av årsmøtet i Håndballens venner. Kontingent skal innbetales innen 31.12 i regnskapsåret, hvis ikke blir medlemmene betraktet som utmeldt. Informasjon om siste frist for innbetaling bekjentgjøres på Håndballens Venners hjemmeside og direkte til de berørte medlemmene.

§3 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgt skal motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter, som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjøring for sitt arbeid. Denne fastsettes av årsmøtet ved godkjenning av budsjett.

§4 Kjønnsfordeling
Ved valg av medlemmer til styre samt oppnevning av medlemmer til utvalg skal det velges kandidater fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn 3 medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av 2 eller 3 medlemmer bør begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

§5 Straffesaker
Medlemmer som viser utilbørlig handling eller adferd, kan ekskluderes fra Håndballens venner etter vedtak fattet av styret. Medlemmet kan søke gjenopptagelse. Denne søknad behandles av styret.

§6 Årsmøtet
Håndballens Venners øverste organ er årsmøtet.

Årsmøte skal avholdes innen utgangen av april på et sted som bestemmes av styret. Fortrinnsvis i forbindelse med mesterskap eller internasjonale kamper
Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og via aktuelle elektroniske medier. Forslag om endring av vedtekter må være styret i hende innen 31.12 i kalenderåret før årsmøtet, Forslaget med styrets innstilling sendes ut sammen med innkallingen minst en måned før årsmøtet. Info sendes ut før 1.12 om fristen for vedtektordning. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret ihende senest tre uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig på Håndballens venners hjemmeside, senest en uke før årsmøtet. Innkalling skal, for alle ledds vedkommende, skje direkte overfor de representasjonsberettigede med unntak for hvor innkalling også kan skje på annen forsvarlig måte. Innkalling skjer via epost til alle medlemmer og på Håndballens Venner sine hjemmesider.

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksfør med det antall godkjente representanter som møter. Fullmakter gjelder ikke. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§7 Representasjon på årsmøtet
På årsmøtet i Håndballens venner møter med stemmerett:

 • Styret i Håndballens venner.
 • Personlige medlemmer

Andre kan gis observasjonsstatus eventuelt med talerett.

Stemmeberettigede på årsmøtet må være medlemmer pr 31.12 i året før årsmøtet.

§8 Ledelse av årsmøtet
Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke være medlem av Håndballens venner.

§9 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle årsmeldingen.
 5. Behandle regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag til fordeling av resultatet.
 7. Behandle innkomne forslag.
 8. Vedta driftsbudsjett.
 9. Foreta følgende valg:

Styret:

 • Leder
 • Nestleder
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Styremedlem
 • Varamedlem

Leder velges hvert år.

Øvrige velges for 2 år.

Alle velges enkeltvis

Revisor:

Revisor velges for 2 år.

Valgkomite

 • Leder
 • Medlem
 • Medlem
 • Varamedlem

Valgkomite velges enkeltvis hvert år.

§10 Stemmegivning på årsmøte

Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag, eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§11 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte i Håndballens venners innkalles av styret med minst 14 dagers varsel etter:

 • Vedtak på årsmøtet i Håndballens venner
 • Vedtak av styret i Håndballens venner
 • Skriftlig krav fra 2/3 av medlemmene i Håndballens venner.

Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

§12 Møter/fellesmøter

Håndballens venner innkaller til møter etter behov, og bestemmer selv arrangementsformen og sted.

§13 Håndballens venner Styre
Håndballens venner ledes og forpliktes av styret som er Håndballens venners høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret i Håndballens venner består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 1 styremedlemmer og 1 varamedlem. Alle styrets medlemmer må være medlem av Håndballens Venner. Lederen innkaller til styremøte.

Styret er vedtaksfør når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Styret skal:

 1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.
 2. Forestå Håndballens venners administrasjon, og representere utad.
 3. Arbeide med saker som er nevnt i § 1.
 4. Oppnevne utvalg/komiteer etter behov samt utarbeide mandat/instruks for disse.
 5. Etablere en avtale med eksterne leverandører av effekter til medlemmene.
 6. Nedsette underutvalg med ansvar for innhenting av tilbud på turer fra tilbydere.
 7. Påse at Håndballens venners midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøte. Styret skal videre påse at Håndballens venner har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. Regnskapet føres etter Norsk Standard.

§14 Komiteer
Håndballens venner skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på årsmøtet i Håndballens venner, og har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Styret oppnevner andre utvalg/komiteer etter behov.

§15 Vedtektsendring

Vedtektsendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i Håndballens venner etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§16 Oppløsning
Håndballens venner kan bare oppløses av årsmøte.
I tilfelle oppløsning eller annet opphør av Håndballens venner tilfaller Håndballens venner eiendeler formål godkjent av Håndballens venner i samsvar med vedtak fattet på samme årsmøte hvor vedtak om oppløsning ble fattet.